Quy chế đào tạo nghiên cứu KHXH&NV

2/22/2019 8:16 AM
ISR Phenikaa University (22-2-2019) -- Trung tâm sẽ tiến hành cung cấp các khóa đào tạo nghiên cứu KHXH&NV cho các nhà nghiên cứu trẻ cũng như nghiên cứu sinh, và những người quan tâm tới hoạt động nghiên cứu KHXH&NV, có nhu cầu. ISR tuân thủ quy chế chung về đào tạo và nghiên cứu KHXH&NV do trường Đại học Phenikaa, cũng như các chuẩn mực ngành nghề liên quan.

Bên cạnh đó, trong trường hợp cần thiết ISR sẽ xây dựng quy chế đào tạo để phục vụ phát triển công việc.