Tiếp nối hướng nghiên cứu phát triển bền vững

12/24/2020 12:27 AM

Phenikaa Uni. (Nguyễn Minh Hoàng ISR; 24/12/2020) — Cuối năm 2019 đánh dấu một bước tiến vào địa hạt nghiên cứu về phát triển bền vững của Trung tâm ISR với công bố quốc tế trên tạp chí Palgrave Communications (www.nature.com/palcomms) về chủ đề Environmental Kuznets Curve (EKC) với dữ liệu nửa thế kỷ của Kitakyushu, Nhật Bản [1].

Tuy thế, phải đến 2020, những kết quả được công bố tiếp theo của ISR mới giúp định hình một hướng nghiên cứu rõ nét về phát triển bền vững, liên quan tới môi sinh và môi trường. Một trong những nghiên cứu đó được xuất bản trên tạp chí Corporate Social Responsibility and Environmental Management (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15353966) [2].

Đồng thời, một đóng góp khác là tiếng nói về khoảng cách khó lấp đầy giữa nguyện vọng hướng tới các mục tiêu SDGs và thực tế thấy được từ hành vi tiêu dùng năng lượng, trên Nature: Behavioural & Social Sciences (https://socialsciences.nature.com/) [3].

Kể từ nửa cuối 2020, một số lượng không nhỏ các bản thảo của ISR đã hoàn thành theo hướng trọng tâm bền vững sinh thái môi trường toàn cầu, một ví dụ là các nghiên cứu [4,5,6] đã được giới thiệu ở trạng thái preprint (chưa qua bình duyệt). Các bản thảo này đều đã được nộp cho các tạp chí và ở các bước khác nhau của quá trình bình duyệt.

Ngay trước thềm năm mới, ngày 22-12, một bài nữa về chủ đề này của ISR đã xuất bản online, trên tạp chí Journal of Sustainability Education [7]. Lịch sử của bài khá lý thú. Đây chính là bản thảo đóng góp cho “keynote address” của tác giả trong phiên toàn thể của ASEAN Conference for Young Scientists 2019 tổ chức tại Trường Đại học Phenikaa ngày 2-12-2019, tức là cách đây hơn một năm, vào đúng lúc bài [1] chuẩn bị xuất bản.

Như vậy, Trung tâm ISR đã xác lập một hướng nghiên cứu nhiều triển vọng với một số bước tiến và kết quả xuất bản ban đầu đáng khích lệ. Nhiều khả năng, năm 2021 sẽ đón nhận tiếp tục những kết quả mới từ hướng đi có bản chất tiếp cận liên ngành phát triển bền vững.

Tài liệu tham khảo:

[1] Vuong, Q. H., Ho, M. T., Nguyen, H. K. T., & Nguyen, M. H. (2019). The trilemma of sustainable industrial growth: Evidence from a piloting OECD’s Green city. Palgrave Communications, 5(1), 156.  https://www.nature.com/articles/s41599-019-0369-8.

[2] Vuong, Q. H., La, V. P., Nguyen, T. H. K., Ho, M. T., Vuong, T. T., & Ho, M. T. (2020). Identifying the moral-practical gaps in corporate social responsibility missions of Vietnamese firms: an event-based analysis of sustainability feasibility. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27; doi:10.1002/csr.2029. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csr.2029.

[3] Vuong, Q. H., La, V. P., Vuong, T. T., & Ho, M. T. (2020). Earth Hour in Vietnam: a perspective from the electricity industry. Nature: Behavioural & Social Sciences (April 21, 2020). Available from: https://go.nature.com/3eGzl6Y.

[4] Nguyen, M. H., & Vuong, Q. H. (2020). Evaluation of the Aichi Biodiversity Targets: The international collaboration trilemma in interdisciplinary research. SocArXiv (Nov. 9, 2020), doi:10.31235/osf.io/6yscw.

[5] Vuong, Q. H. (2020). The semiconducting principle of monetary and environmental values exchange. OSF Preprints (Oct. 24, 2020), doi:10.31219/osf.io/nv3yz.

[6] Vuong, Q. H., Ho, M. T., Nguyen, M. H., Thang Hang, P., Ho, H. A., Vuong, T. T., & La, V. P. (2020). On the environment-destructive probabilistic trends: a perceptual and behavioral study on video game players. OSF Preprints (June 17, 2020), doi:10.31219/osf.io/ucvb8.

[7] Vuong, Q. H. (2020). From children’s literature to sustainability science, and young scientists for a more sustainable Earth. Journal of Sustainability Education, 23(4). Retrieved from: http://bit.ly/3rphUOM.