TS. Vương Quân Hoàng tham gia ban biên tập tạp chí Problems and Perspectives in Management

3/11/2019 6:16 PM
Trung tâm ISR (11-03-2019) -- Mới đây, trang chủ tạp chí chuyên về các vấn đề quản trị Problems and Perspective in Managment thuộc nhà xuất bản Business Perspectives đã cập nhật thông tin về TS. Vương Quân Hoàng--Giám đốc trung tâm ISR-- tham gia ban biên tập của tạp chí. Thông tin về TS. Vương Quân Hoàng được cập nhật ngắn gọn với đơn vị công tác, địa chỉ ORCID ResearcherID:Tạp chí Problems and Perspective in Managment được chỉ mục hóa trong cơ sở dữ liệu Scopus từ năm 2003 đến nay, hệ số tác động CiteScore năm 2017 của tạp chí hiện là 0.30.