Công tác xuất bản và bình duyệt của ĐH Phenikaa qua 12 tháng: dữ liệu ISI Web of Science

8/9/2020 6:30 PM

ISR Phenikaa Uni (9-8-2020) — Còn khoảng 3 tuần là tới thời gian đóng dữ liệu ISI Web of Science về hoạt động bình duyệt khoa học, qua hệ thống Publons. Hiện nay cũng là thời điểm kết thúc năm học, và có thể đánh giá hoạt động khoa học.

Dưới đây trình bày một số thông tin cơ bản trích xuất từ ISI Web of Scienc (qua Publons), về hai công tác chính: a) Bình duyệt khoa học (hướng tới tuần lễ Peer Review Week thường niên 2020, và Global Peer Review Awards 2020); b) Tình hình xuất bản qua 12 tháng (từ 9-8-2019 đến 9-8-2020). Hai hoạt động này đánh dấu chuyển biến nhận thức chiến lược đối với một trường đại học định hướng nghiên cứu như Phenikaa Uni.[1]

Trước tiên là công tác bình duyệt khoa học (peer review). Hình 1 dưới đây cho biết thông tin về những nhà nghiên cứu đã đóng góp việc bình duyệt các bản thảo cho các tạp chí chỉ mục trong ISI Web of Science có đăng ký trên hệ thống dữ liệu của Publons.

 

Hình 1. Tốp đầu các nhà nghiên cứu của Phenikaa Uni đóng góp cho bình duyệt khoa học các bản thảo tạp chí ISI Web of Science, từ 9-8-2019 đến 9-8-2020.

 

 

Có 11 người đã đóng góp từ 10 báo cáo bình duyệt trở lên qua 12 tháng. Trong đó, tốp 5 dẫn đầu là Đào Văn Dương (89), Phạm Việt Thành (47) và Vương Quân Hoàng (40), Nguyễn Minh Hoàng (30) và Nguyễn Văn Hiếu (22).

Dựa trên dữ liệu quá khứ, ước tính có thể có từ 3 đến 4 nhà nghiên cứu của Phenikaa Uni được trao tặng Global Peer Review Awards 2020 vào đầu tháng 9 tới đây (tức còn khoảng 4 tuần nữa).

Bên cạnh đó là công tác xuất bản trên các tạp chí trong ISI Web of Science. Hình 2 cung cấp trích xuất thông tin xuất bản của 12 tác giả Phenikaa Uni. (Con số 12 không phải là tiêu chí mà là đơn giản là sắp xếp gọn trong một màn hình có thể cắt screenshot để minh họa.)

 

Hình 2. Tốp đầu các nhà nghiên cứu của Phenikaa Uni xuất bản trên các tạp chí ISI Web of Science, từ 9-8-2019 đến 9-8-2020.

 

 

Do sắp xếp thứ tự giảm dần, do đó về cơ bản, đây cũng là tốp các tác giả dẫn đầu về đóng góp sản lượng khoa học trong ISI của Phenikaa Uni giai đoạn 12 tháng qua.(*) Nếu tính số lượng 1 bài báo 1 quý, thì ở Hình 2, Phenikaa Uni có tối thiểu 10 tác giả đạt năng suất này. Dẫn đầu danh sách đóng góp ISI cao nhất 12 tháng là GĐ Trung tâm ISR, Vương Quân Hoàng, với 21 bài đã indexed vào Web of Science.

Về cơ bản, việc đóng góp sản phẩm thường xuyên là nền tảng cơ bản cho những đột phá để có những sản phẩm giá trị cao. Cũng như đánh giá trong nghiên cứu quan trọng của Lariviere & Costa, do không có bằng chứng về điểm rơi tối ưu năng suất, ảnh hưởng, các nhà nghiên cứu về cơ bản chỉ có một lựa chọn: nỗ lực tối đa, và bền bỉ.[2,3]

(*) Ghi chú: Mức độ cập nhật của dữ liệu ISI là do Web of Science chịu trách nhiệm, Publons chỉ là cổng cung cấp thông tin. Độ trễ thời gian cho việc chỉ mục hóa bài báo KH vào ISI có thể từ 2 đến 12 tháng, tùy vào ban biên tập và hệ thống dữ liệu nhánh. Do đó, các dữ liệu trong Hình 2 có thể “bảo thủ” hơn thực tế xuất bản của Phenikaa Uni, tức là phản ánh thấp hơn mức đã xuất bản.

Tài liệu tham khảo:

[1]  Vuong, Q. H. (2019). Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude. Nature Human Behaviour, 3(10), 1034. URL: https://www.nature.com/articles/s41562-019-0667-6.

[2]  Larivière, V., & Costas, R. (2016). How many is too many? On the relationship between research productivity and impact. PLoS One, 11(9), e0162709. URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0162709

[3]  Hồ, M. T. (2020). Bài và tác giả ĐH Phenikaa trên các ấn phẩm có HSTĐ vượt trội. Phenikaa Uni ISR. URL: https://isr.phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/tin-tuc_2019_2_22_7_58_84/bai-va-tac-gia-dh-phenikaa-tren-cac-an-pham-co-hstd-vuot-troi.