Nature ダイジェスト trích đăng bài ISR

11/9/2020 12:55 PM

Trường ĐH Phenikaa (Nguyễn Minh Hoàng, Trung tâm ISR; Ngày 9 tháng 11 năm 2020) — Trong volume 17 của Nature ダイジェスト trích đăng bài của tác giả Vương Quân Hoàng, Trung tâm ISR, Trường ĐH Phenikaa. (Xem ảnh chụp màn hình trang web của bài báo phía dưới.)

Có thể tham khảo bài báo nói trên tại địa chỉ URL: https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v17/n8/論文撤回を改革して透明性を高めよ/104106

 

Nature ダイジェスト; doi : 10.1038/ndigest.2020.200818 [1]

 

Kể từ khi bài gốc tiếng Anh được đăng trên Nature vol. 582, iss. 7811 [2], đã có các phiên bản trích lược và đầy đủ được đăng bằng các ngôn ngữ chủ chốt như Tây Ban Nha [3], Trung Quốc [4], Đức [5], Nhật [1].

References:

[1] Quan-Hoang Vuong. (2020).  論文撤回を改革して透明性を高めよ. Nature ダイジェスト, 17( 8), doi : 10.1038/ndigest.2020.200818.

[2] Quan-Hoang Vuong. (2020). Reform retractions to make them more transparent. Nature, 582(7811), 149.

[3] Quan-Hoang Vuong. (2020). ¿Cómo retractarse en ciencia?. Investigación y Ciencia, Nº 530 (Noviembre 2020). URL: https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/grandes-hitos-y-prximos-retos-de-la-ciencia-811/cmo-retractarse-en-ciencia-19145

[4] 李晨阳, and 徐竞然 (2020). 要撤稿?请交代清楚这4点!中国科学报社 (9 June). http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2020/6/441196.shtm

[5] Michael Springer (2020). Selbstkontrolle mit kleinen Fehlern. Spektrum der Wissenschaft (26 Oct.). *URL: https://www.spektrum.de/kolumne/luecken-im-peer-review-prozess/1771644