Tuyển sinh sau đại học

2/27/2019 8:44 AM
ISR Phenikaa University (27-2-2019) -- Hiện nay, trung tâm ISR không có kế hoạch tuyển sinh sau đại học. Tuy nhiên, trung tâm sẽ phối hợp, hỗ trợ nhà trường trong công tác tuyển sinh.

Ngoài ra, trung tâm ISR dự tính sẽ tiến hành cung cấp các khóa đào tạo nghiên cứu KHXH&NV cho các sinh viên đại học có đam mê, nhà nghiên cứu trẻ cũng như nghiên cứu sinh sau đại học, và những người quan tâm tới hoạt động nghiên cứu KHXH&NV, có nhu cầu. ISR tuân thủ quy chế chung về đào tạo và nghiên cứu KHXH&NV do trường Đại học Phenikaa, cũng như các chuẩn mực ngành nghề liên quan.

Bên cạnh đó, trong trường hợp cần thiết ISR sẽ xây dựng quy chế đào tạo để phục vụ phát triển công việc.