Quy chế đào tạo nghiên cứu KHXH&NV

22/2/2019 277 lượt xem
 

Bài giảng nghiên cứu KHXH tại Học viện Cảnh sát Nhân dân Hà Nội

10/4/2019 464 lượt xem
Giám đốc ISR có bài giảng về nghiên cứu KHXH và công bố quốc tế tại Học viện Cảnh sát Nhân dân ngày 29-3-2019  

Phenikaa Univ ISR giảng bài trong tập huấn nghiên cứu KHXH&NV

21/3/2019 171 lượt xem
Hơn 100 giảng viên, nghiên cứu viên từ nhiều cơ quan đã quan tâm tham dự bài giảng về thông tin KHXH&NV của Giám đốc Trung tâm ISR Đại học Phenikaa.